Tartsd kézben pénzügyeid!

Legyen saját E-Alkuszod! Hozd ki a legtöbbet biztosításaidból.
Soha nem volt még ilyen egyszerű a biztosítások ügyintézése.
Egy felület minden biztosító termékeihez.
Szakértő segítség, ha baj van.

Az applikáció letölthető Android-ra és iOS-re!

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PANNON-SAFE BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(7623 Pécs, Rét utca 49.)

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A PANNON-SAFE Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő, vagy „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése:

PANNON-SAFE KFT.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

02-09-066534

Adatkezelő székhelye:

7623 Pécs, Rét utca 49.

Adatkezelő elektronikus címe:

info@pannonsafe.hu

Adatkezelő képviselője:

Póta Zsolt

Adatvédelmi tisztviselő:

Bovard Kft. (info@bovard.hu)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info. tv.”);
 •  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Fogalmak

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

*****

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

Az E-alkusz elnevezésű applikációval (a továbbiakban: „Applikáció”) az Adatkezelő ügyfelei részére egy online platformot biztosít, melyen keresztül könnyedén intézhetik az Adatkezelőn, mint biztosítás- és pénzügyi közvetítőn keresztül ajánlatok, díjkalkulációk kérését, új szerződések megkötését, meglévő szerződések kezelését, módosítását, kárbejelentést tehetnek, valamint további, a biztosításokkal és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az érintetteknek az Applikációval összefüggésben az Adatkezelő által megvalósított adatkezelésekről.

*****

1. Regisztráció az Applikáció személyre szabott használatához

Tekintve, hogy az Applikációban az Adatkezelő ügyfelei részére személyre szabott ügyintézési lehetőségeket biztosít, az Applikáció használata előzetes regisztrációhoz kötött.

Első lépésként az érintett meglévő Facebook, Apple vagy Google fiókjával vagy e-mail címe megadásával tud az Applikációba regisztrálni.  

E-mail cím megadása esetén az Applikációba történő belépéshez szükséges jelszót a rendszer automatikusan megküldi a megadott e-mail címre.

Az érintett köteles a megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során az email cím és jelszó helyes megadását követően az érintett adatai az érintett hibájából arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

Facebook, Apple vagy Google fiókkal történő regisztráció esetén az első bejelentkezéskor az adott fiók szolgáltatója az érintett fiókbeállításától függően továbbít az érintett azonosításához szükséges személyes adatokat az Adatkezelő részére. Az egyes fiókokkal más alkalmazásokba és szolgáltatásokba való bejelentkezésről és a fiókbeállítási lehetőségekről az érintettek további információt az adott szolgáltató oldalán találhatnak:

Google: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

Apple: https://support.apple.com/hu-hu/HT210318

Facebook: https://www.facebook.com/help/2230503797265156?helpref=faq_content

A regisztrációt követően nyílik meg a lehetőség további személyes adatok megadásával az Applikáció személyre szabott használatához felhasználói fiók létrehozására.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintett részére az Applikáció személyre szabott használatának biztosítása.

Kezelt személyes adatok

A regisztrációhoz kezelt adatok:

 1. E-mail cím megadása esetén: e-mail cím és az Adatkezelő által generált egyedi jelszó,
 2. Facebook, Google, illetve Apple fiókkal történő bejelentkezés esetén az adott szolgáltató az érintett fiókbeállításától függően továbbít az érintett azonosításához szükséges személyes adatot az Adatkezelő részére. Az átadott adatok körére az Adatkezelőnek nincs ráhatása.

A regisztrációt követően az érintett felhasználói fiókjának létrehozásához megadandó további adatok:

 1. vezetéknév,
 2. keresztnév,
 3. e-mail cím,
 4. telefonszám,
 5. lakcím.

Az érintettnek a felhasználói fiók létrehozása során lehetősége van önkéntesen további adatok, így különösen további természetes személyazonosító adatok (születési idő, hely, anyja neve) megadására, mely adatokat a rendszer a későbbi szerződéskötési és egyéb folyamatok során automatikusan kitölti, ezzel megkönnyítve az Applikáción keresztüli ügyintézést.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek). Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy biztosítsa az Applikáció személyre szabott használatát az ügyfelek részére, melyhez elengedhetetlen az előzetes regisztráció.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, így a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Amennyiben az érintett meglévő Facebook vagy Google fiókjával regisztrál az Applikációba, úgy egyes személyes adatokat a Facebook Ireland Ltd., illetve a Google Ireland Ltd. továbbít az Adatkezelő részére.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek az Applikáció üzemeltetése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett felhasználói fiókját szabad belátása szerint bármikor törölheti. Ez esetben a regisztrációhoz és a felhasználói fiók létrehozásához kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő a jelen pontban nevesített célból a továbbiakban nem kezeli.

Az Applikációban a regisztrációt követően elérhető ajánlatkérések, díjkalkulációk során megadott adatok, valamint az Applikáción keresztül az ügyfél által megkötött szerződésekkel, kárügyintézéssel kapcsolatos személyes adatok kezelésére azonban a regisztráció törlésétől függetlenül az ajánlatadás, díjkalkuláció és az ügyfélszerződések megkötésével és teljesítésével, valamint kárbejelentéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kerül sor.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása az Applikációba való regisztráció alapvető feltétele, ennek hiányában az Adatkezelő nem tudja biztosítani a személyre szabott használatot. A regisztráció során a fentiekben nevesített adatokon túl további személyes adatok megadása önkéntes, ezzel a felhasználó a későbbi Applikáción keresztül történő ügyintézést könnyíti meg.

*****

 

2. Ügyfélazonosítás, személyazonosság ellenőrzése a digitális aláírás létrehozását megelőzően

Az Applikáció teljes funkcionalitását a felhasználó digitális aláírás létrehozásával érheti el. A digitális aláírás az Applikációban hozható létre, meglévő ügyfelek esetén az ügyfélazonosítást, új ügyfelek esetében pedig személyazonosság ellenőrzését követően. A digitális aláírás létrehozását követően az ügyfeleknek lehetőségük van az Applikáción keresztül szolgáltatások igénybevételére és módosítására személyes ügyintézés nélkül.

Ügyfélazonosítás meglévő ügyfelek esetén

Azon, az Adatkezelővel a digitális aláírás létrehozását megelőzően szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek tekintetében, akik személyazonosságának ellenőrzését az Adatkezelő az ügyfélszerződés megkötését megelőzően személyesen elvégezte, a digitális aláírás létrehozásának előfeltétele az ügyfélazonosítás elvégzése.

Az ügyfélazonosítás első lépéseként az érintettnek az Applikációban e-mail címét kell megadnia. Második lépésként az azonosítás a megadott e-mail címre kapott link érintett általi aktiválásával fejeződik be.

Személyazonosság ellenőrzése új ügyfelek esetén

Új ügyfelek esetén a digitális aláírás létrehozásának előfeltétele az érintett személyazonosságának ellenőrzése.

A személyazonosság ellenőrzése ez esetben az érintett részéről egy, az Applikáción keresztül készített fényképfelvétel Adatkezelő rendelkezésére bocsátása útján történik, melyen az érintett arcképe, valamint a személyazonosság igazolására alkalmas okmányának bemutatása szükséges. A fényképfelvétel elkészítésének feltétele:

 • az érintett úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető legyen,
 • úgy helyezze el a felvételen a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát, hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetőek legyenek.

Az Adatkezelő az érintett által bemutatott okmányok érvényességét a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásában ellenőrzi.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja digitális aláírás létrehozásához meglévő ügyfél azonosítása, valamint új ügyfél személyazonosságának ellenőrzése.

Kezelt személyes adatok

Meglévő ügyfelek esetén e-mail cím.

Új ügyfelek esetén az Applikáción keresztül készített fényképfelvétel, melyen az érintett képmása, valamint a személyazonosság igazolására alkalmas okmányának azonosító adatai szerepelnek.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a digitális aláírás létrehozását megelőzően az érintettek megfelelő azonosítását elvégezze, hiszen a későbbiekben az aláírással az érintettek az Applikáción keresztül szerződéseket köthetnek, jognyilatkozatokat tehetnek.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a személyes adatok kezelése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az ügyfélazonosítást, valamint a személyazonosság ellenőrzését követően az elévülési időben kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása a digitális aláírás létrehozásának feltétele, ennek hiányában az Adatkezelő nem tudja a digitális aláírás létrehozását megelőző ügyfélazonosítást, személyazonosság ellenőrzését elvégezni.

*****

3. Digitális aláírás létrehozása, használata

A digitális aláírás az Applikációban az ügyfélazonosítást, illetve a személyazonosság ellenőrzését követően hozható létre.

Az érintett digitális aláírását telefonképernyőjén keresztül tudja az Applikációban létrehozni. Az így létrehozott digitális aláírást az Adatkezelő képfájlként rögzíti.

Ez követően az érintett a digitális aláírással az Applikáción keresztül tud szerződéseket kötni, jognyilatkozatokat tenni, mely során az Adatkezelő az általa tárolt digitális aláírást az aláírandó dokumentumon az érintett felhatalmazása alapján elektronikus formában helyezi el és azt időbélyeggel rögzíti.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintett digitális aláírásának létrehozása, képfájlként történő rögzítése, valamint a digitális aláírás dokumentumon történő elhelyezése és annak időbélyeggel való rögzítése.

Kezelt személyes adatok

Az érintett digitális aláírását tartalmazó képfájl és annak az egyes dokumentumokon történő elhelyezésének ideje.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a technológia fejlődésére, valamint a távollévők közötti elektronikus ügyintézés széleskörű elterjedésére tekintettel az Applikáción keresztül biztosítsa az ügyfelei számára a gyors és hatékony szerződéskötést, illetve jognyilatkozatok megtételét digitális aláírás útján. 

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a személyes adatok kezelése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett bármikor jogosult az Adatkezelő felé jelezni, hogy a digitális aláírás lehetőségét meg kívánja szüntetni.

A digitális aláírás lehetőségének megszüntetése esetén az érintett a továbbiakban digitális aláírással nem tud új dokumentumot ellátni, azonban a már aláírással ellátott dokumentumoknak az aláírás véglegesen részévé válik, így azt az Adatkezelő az adott dokumentum végleges törléséig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azonban ennek hiányában az Adatkezelő nem tudja a digitális aláírás létrehozni, majd a későbbiekben a dokumentumokon elhelyezni.

*****

4. Chatbeszélgetés az Applikáción keresztül

Az Applikáción keresztül élő chatbeszélgetés indítható az Adatkezelővel.

A kommunikációval kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elérhető itt.

*****

5. Ajánlatkérés és díjkalkuláció az Applikáción keresztül

Az Applikáción keresztül a felhasználóknak lehetősége van az Adatkezelő általa közvetített biztosítási és pénzügyi termékekre vonatkozó ajánlatkérésre, illetve díjkalkuláció elvégzésére.

Az ajánlatkéréssel és díjkalkulációval kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elérhető itt

Az Applikáción keresztül készített ajánlatkérések és díjkalkulációk az Applikációban a regisztráció törléséig elérhetőek.

*****

6. Biztosítás- és pénzügyi közvetítői tevékenységre irányuló megbízási szerződés megkötése az Applikáción keresztül

 

Az Alkuszi megbízások menüpontban a felhasználók biztosítás- és pénzügyi közvetítői tevékenységre irányuló szerződést köthetnek az Adatkezelővel.

Az ügyfélszerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elérhető itt

*****

7. Biztosítási és pénzügyi szolgáltatási szerződések kezelése az Applikációban

Az Applikációban lehetőség nyílik a felhasználóknak meglévő biztosítási, valamint pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződéseik egy helyen történő kezelésére. Az Adatkezelőn, mint közvetítőn keresztül kötött szerződések az ügyfél Applikációba történő regisztrációját követően automatikusan elérhetőek az Applikációban, a felhasználóknak azonban ezen túlmenően lehetőségük van további, nem az Adatkezelőn keresztül kötött biztosítási és pénzügyi szolgáltatási szerződéseiket is rögzíteni az Applikációba.

Az Applikációban elérhető szerződések tekintetében az érintettek az Applikáción keresztül a díjfizetést is elvégezhetik, az Applikáció ez esetben átirányít a biztosítók, pénzügyi szolgáltatók díjfizetési felületeire.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintettek részére a szerződéseik egy helyen történő kezelésének biztosítása.

Kezelt személyes adatok

A regisztráció során megadott adatok, az Applikációban rögzített szerződésekkel kapcsolatos adatok.

Adatkezelés jogalapja

Az érintettek fenti személyes adatainak kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett hozzájárulása.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek az Applikáció üzemeltetése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Applikációban a szerződések az elévülési időben érhetőek el.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

*****

8. Értesítés funkció bekapcsolása

Az értesítések funkció beállításával a felhasználók az Applikációban rögzített szerződéseiket illető díjfizetési határidőkről és a szerződések lejárati idejéről kaphatnak értesítést.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az Applikációban rögzített szerződésekkel kapcsolatos díjfizetési határidőkről, valamint a szerződések lejárati idejéről.

Kezelt személyes adatok

A regisztráció során megadott adatok, az Applikációban rögzített szerződésekkel kapcsolatos díjfizetési és lejárati határidők. Az értesítés push üzenetben történik, amennyiben azt az érintett eszközén engedélyezte.

Adatkezelés jogalapja

Az érintettek fenti személyes adatainak kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett hozzájárulása.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek az Applikáció üzemeltetése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatok e célbóli kezeléséhez adott hozzájárulást az érintett bármikor jogosult visszavonni, az értesítések küldése funkció kikapcsolásával. Az Adatkezelő ez esetben az adatokat értesítések küldése céljából nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

*****

9. Helymeghatározás

A felhasználó mobileszközén a helymeghatározás bekapcsolásával hozzáférést adhat az Applikációnak az eszköz helymeghatározási adataihoz. Ezeket az adatokat az Adatkezelő nem tárolja, nem gyűjti, kizárólag arra a célra használja fel, hogy amennyiben ezen adatok alapján az Applikáció azt észleli, hogy az eszköz elhagyja Magyarország területét, úgy az Applikáción keresztül automatikus értesítést (push üzenetet) küldjön a felhasználók részére utasbiztosítás megkötésének lehetőségéről, valamint a visszaérkezéskor arról, hogy az utasbiztosítás fenntartása a továbbiakban okafogyottá vált.

A helymeghatározást a felhasználó az eszközén bármikor kikapcsolhatja (akár valamennyi alkalmazás, akár kifejezetten az Applikáció tekintetében), ez esetben az Applikáció helymeghatározási adatokhoz a továbbiakban nem fér hozzá.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása Magyarország területének elhagyása esetén utasbiztosítás megkötésének lehetőségéről, valamint a visszaérkezéskor arról, hogy az utasbiztosítás fenntartása a továbbiakban okafogyottá vált.

Kezelt személyes adatok

A mobilkészülék helymeghatározási adatai.

Adatkezelés jogalapja

Az érintettek fenti személyes adatainak kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett hozzájárulása.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek az Applikáció üzemeltetése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatok e célbóli kezeléséhez adott hozzájárulást az érintett bármikor jogosult visszavonni, a helymeghatározás funkció eszközön történő kikapcsolásával. Ez esetben az Applikáció helymeghatározási adatokhoz a továbbiakban nem fér hozzá.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

*****

10. Online kárbejelentés az Applikáción keresztül

Az Applikáción keresztül online kárbejelentés is tehető.

Az online kárbejelentéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elérhető itt.

*****

III. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő az alábbi szolgáltatók szolgáltatásait veszi igénybe:

Kovács Ernő e.v. (7720, Pécsvárad, Tavasz u. 14/A; nyilvántartási szám 30970899) – az Applikáció fejlesztője.

Az adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciát vállaltak a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

*****

IV. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont], úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Érdekmérlegelési teszt

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, amit az info@pannonsafe.hu e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait az info@pannonsafe.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

*****

V. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Adatkezelőnek, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Pécsi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

Pécs, 2022. 02. 11.

______________________

PANNON-SAFE KFT.

Képv.: Póta Zsolt cégvezető


A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ CÉG ADATAI

A Pannon-Safe Kft. a biztosításközvetítői tevékenységet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényt (Bit.) 4. § (34) (35) pontja szerinti független biztosításközvetítőként (biztosítási alkuszként) végzi.

Főbb adatok
Név: Pannon-Safe Kft.
Székhely: 7623 Pécs Rét u. 49
Levelezési cím: 7623 Pécs Rét u. 49
Telefon: +36-72-222-010
Fax: +36-72-998-266
E-Mail címe: info@pannonsafe.hu
Adószám: 11868033-2-02
Cégjegyzékszám: 0209066534
MNB nyilvántartási szám: 204121403568
MNB engedélyszám: 142/1999
Tulajdonosok: Pesti Tibor, Farkas Mónika, Békés István, Garami Hanna, Garami Péter
Felelősségbiztosító: Allianz Biztosító Zrt.

Felügyeleti szerv
Név: Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
Telefon: (36-1) 4899-100
Biztosításközvetítő tevékenységi engedélyét, biztosításközvetítői regiszterben nyilvántartott adatait az alábbi linkre kattintva ellenőrizheti.
 

ADAT- ÉS PANASZKEZELÉS


Adatkezelés

A díjkalkulációs folyamat szükségszerű része, hogy Társaságunk az érintett adatait kezelje annak érdekében, hogy számára a lehető legkonkrétabb ajánlatot, díjkalkulációt tudja megadni.
Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy a megküldött információk alapján a díjkalkulációt elvégezzük az érintett által megadott biztosítási termékre vonatkozóan.
Társaságunk a személyes adatokat valamennyi hatályos jogszabály előírásainak tiszteletben tartásával, a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az adatkezelési tájékoztató nagy részletességgel tartalmazza a jogorvoslati lehetőségeket, valamint az egyes jogorvoslati eljárások menetét.
 

Adatkezelés időtartama

 1. Ha az igényfelmérést követően szerződés jön létre, akkor az adatok az adott szerződéshez kapcsolódóan kezelendők, legfeljebb az elévülési idő lejártáig, mely a szerződés teljesítésétől számított 5 év.
 2. Amennyiben az ajánlatkérést, díjkalkulációt követően nem jön létre szerződés, vagy egyéb megállapodás, akkor az ajánlatkérés, díjkalkuláció során megadott adatok az ajánlatadás, illetve díjkalkuláció végleges lezárását követően kerüljenek törlésre.

Panaszkezelés

A Biztosításközvetítő cég Biztosításközvetítői tevékenységével kapcsolatos panaszát szóban (személyesen a 7623 Pécs Rét u. 49 címen, illetve a telefonszámon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, faxon, elektronikus levélben) is jelezheti.
A panaszok írásbeli benyújtásához kérjük használja a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) honlapján elérhető formanyomtatványt, melyet az alábbi linkre kattintva érheti el.
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén kérjük forduljon a felügyeleti szervként működő Magyar Nemzeti Bankhoz, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
Telefon: (36-1) 4899-100

Amennyiben a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos vita rendezéséhez kér segítséget, kérjük forduljon a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy az illetékes bírósághoz.

Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:
Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172
Telefonszáma: +36 (40) 203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Weblap: http://www.mnb.hu/bekeltetes

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján a fogyasztó online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr>http://ec.europa.eu/odr
A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/
Az Biztosításközvetítő e-mail címe (amit az online vitarendezési platformon meg kell adni): info@pannonsafe.hu
További tudnivalókat Panaszkezelési szabályzatunk tartalmazza.
 

KÖZVETÍTETT TERMÉKEK KÖRE

Itt tájékozódhat az általunk közvetített biztosítási termékekről utasbiztosítás módozatban.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk nem a biztosítási piacon elérhető összes biztosítási ajánlatot, valamint az összes elérhető kiegészítő fedezetet elemzi és hasonlítja össze.
Társaságunk a következő (4 db) biztosító termékeit kínálja:
Aegon Biztosító Zrt.
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
Európai Utazási Biztosító Zrt.
Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe

Ismerje meg oldalunkon megköthető konkrét biztosítási termékeket biztosítónként.A közvetített termékek mindegyike tartalmazza egy átlagos ügyfél által elvárt sztenderd fedezetet és limiteket, ha Ön az igényeinek megfelelő csomagot választja ki. Az egyes termékek és csomagok között nagy eltérések lehetnek!
Aegon Biztosító Zrt. : Aegon Világlátó utasbiztosítás Biztosítási feltétel
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe : COLONNADE Atlasz Online utasbiztosítás Biztosítási feltétel
Európai Utazási Biztosító Zrt. : EUB utasbiztosítás Biztosítási feltétel
Európai Utazási Biztosító Zrt. : EUB Sztornó (Útlemondás) biztosítás Biztosítási feltétel
Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe : MAPFRE Általános Utasbiztosítás Biztosítási feltétel
 

TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ


Technikailag elérhető biztosítói termékek

Tájékoztatjuk, hogy időszaki karbantartások, az Internet és/vagy hálózati problémák esetén előfordulhat, hogy egyes biztosítók és/vagy biztosítási ajánlatok átmeneti jelleggel nem jelennek meg a termékeket bemutató oldalakon ami a jelen tájékoztatóban megadott optimális termékkínálathoz képest időszakos eltérés okozhat.
 

Szabványok

A Portál internetes szabványokra alapokra épült fel. A Portál megjelenítéséért felelős XHTML és CSS kódok a W3C ajánlásának megfelelnek. Az oldalletöltés sebességének fokozása érdekében, illetve az alacsony sávszélességgel rendelkező felhasználókat is figyelembe véve minimalizáltuk az oldalak méretét. A Portál képernyőfelbontásra alkalmazkodik a felhasználó által használt eszköz képernyőfelbontásához (reszponzív arculat).
 

Böngészők

A Portált a következő böngészőverziókon teszteltük:
Internet Explorer 9 és magasabb verziószámú változatok
Mozilla Firefox 32 és magasabb verziószámú változatok
Google Chrome 39 és magasabb verziószámú változatok
Safari 7 és magasabb verziószámú változatok
 

Cookie-k (Sütik) használata a portálon

Számos portál használ úgynevezett cookie-kat, hogy a felhasználóktól jövő információkat elraktározza. Ez egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.
A cookie segítséget jelent, ha a Portál egyes helyeit többször látogatja, mivel a felhasználónak (valójában a számítógépének) nem kell állandóan bemutatkoznia, bejelentkeznie, így az oldal gyorsabban töltődik be, és/vagy megjegyez korábban használt információkat.
A cookie-ban nem tárolódik személyes adat. A böngészőjében letilthatja, ebben az esetben azonban a Portál egyes részeit nem tudja használni.
A cookie-k engedélyezése nélkül a Portál egyáltalán nem használható, ehhez mindenképpen szükség van ezek engedélyezésére!
Amennyiben a cookie felhasználásával kapcsolatos kérdései vannak, kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat!
 

Segítség az ADOBE PDF READER telepítéséhez

Az egyes nyomtatványok, tájékoztatók megtekintéséhet az Adobe PDF READER installálása és engedélyezése szükséges a felhasználó számítógépén. Az Adobe PDF READER egy a böngészőbe épülő, vagy önállóan is futtatható alkalmazás. A szoftver az Adobe oldaláról letölthető.
Telepítése böngészőnként és gépenként eltérhet, segítséget az ADOBE honlapján találhat.
 

Tanúsítvány

A Portál oldalai az Ön biztonsága érdekében csak titkosított csatornán érhetők el. A kommunikációs csatorna biztonságát úgynevezett tanúsítványok garantálják. Ezeket erre szakosodott szervezetek (certification authority, azaz CA) adják ki. Ők garantálják azt, hogy a tanúsítványt felhasználó személy vagy számítógép megbízható, valóban az, akinek állítja magát.
A Portál tanúsítványát a GEOTRUST hitelesítette.
 

Rendszeres karbantartás

A Portál üzemeltetője minden pénteken 00:00-tól 02:00-ig rendszeres műszaki karbantartást végez, ezért a Portál és az Ügyfélkapu elérésében ezen időszak alatt apróbb szünetek jelentkezhetnek. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A vonatkozó jogszabályok listáját az alábbi linkre kattintva érheti el.
 

A PORTÁL ÜZLETSZABÁLYZATA

Kérjük ismerje meg Üzletszabályzatunkat, mely azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Biztosításközvetítőn keresztül kezdeményezett vagy kötött Biztosításközvetítői megbízási szerződésekre vonatkozóan alkalmazni kell.

2021 @ Pannon-Safe E-Alkusz | PS: KE2104-101Kovács Művek Kft. logó